KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH - REKRUTACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH - REKRUTACJA

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest HRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 8/65, 02-797 Warszawa, KRS: 694919 (dalej: „HRA”). We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych proszę kontaktować się: Joanną Kajzer
 1. Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach:
 • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”), w związku z przepisami Kodeksu pracy lub innymi przepisami uprawniającymi pracodawcę do przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy]; w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana* kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem HRA jest weryfikacja kandydatów do pracy/współpracy oraz określenie warunków ewentualnej pracy/współpracy z Panią/Panem*;
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 1. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych mogą być następujące spółki: HRA Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, HRA Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, HRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także podmioty świadczące usługi na rzecz HRA w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, jak np. podmioty świadczące usługi księgowe, a także dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące usługi transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, kancelarie prawne lub notarialne.
 1. Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez HRA, przy czym w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana* zgody – dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez HRA. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 2 lata od przesłania aplikacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez HRA. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 1. Informujemy, że ma Pani/Pan* prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak też wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/Pana* szczególnej sytuacji, a także do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan* prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 1. Jeżeli uzna Pani/Pan*, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan* prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również dalszych procesach rekrutacyjnych.
 1. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez HRA dostępnych jest na stronie internetowej www.hra.pl


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
 

W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie danych, których podanie nie jest wymagane przepisami prawa, przez HRA, w celu wzięcia przeze mnie udziału w aktualnie prowadzonej rekrutacji, a także w przyszłych rekrutacjach oraz w celach przedstawionych mi powyżej. W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, przez HRA, w celu wzięcia przeze mnie udziału w aktualnej rekrutacji, a także w przyszłych rekrutacjach oraz w celach przedstawionych mi powyżej.