SĄD REJONOWY
W SIEDLCACH

SĄD REJONOWY
W SIEDLCACH

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Siedlcach
LOKALIZACJA: Siedlce, Kazimierzowska 31a
PROJEKT: 2011 – 2012
REALIZACJA: 2012 – 2017
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 7 800 m² 

NAGRODA ROKU SARP 2018 W KATEGORII BUDYNEK BIUROWY LUB ADMINISTRACJI

EU MIES AWARD 19 NOMINEE

PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE SARP

DRUGA NAGRODA W  XXI KONKURSIE POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE

Realizacja Siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach jest rezultatem konkursu architektonicznego, ogłoszonego w 2011 roku przez Sąd Okręgowy w Siedlcach, w którym biuro HRA Architekci zajęło pierwsze miejsce. W rezultacie wygranej, nasza pracownia jako generalny projektant opracowała wielobranżową dokumentację projektową całego założenia w podziale na fazy projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, uzyskała w imieniu Inwestora pozwolenie na budowę oraz pełniła nadzór autorski nad robotami budowlanymi do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie na przełomie 2016/2017 roku.

Siedzibę Sądu Rejonowego zrealizowano na dużej, prostokątnej działce, położonej przy ul. Kazimierzowskiej 31A, w tzw. rejonie Nowych Siedlec. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz rzędne przylegających ulic pierwotny poziom terenu działki inwestycyjnej wyniesiono o około 1m w górę. Podjęta decyzja pozwoliła na stworzenie platformy, stanowiącej bazę dla nowej reprezentacyjnej zabudowy.

Trzykondygnacyjną bryłę Siedziby Sądu Rejonowego zaprojektowano w formie prostopadłościanu o elewacjach wyznaczonych rytmem powtarzających się słupów przechodzących płynnie w poziome podziały posadzki placu stanowiącego parking dla interesantów. Strefę wejściową zaprojektowano, jako wysoki narożny portyk prowadzący do wejścia głównego. W ramach prostopadłościennej bryły przewidziano dwa wewnętrzne dziedzińce, otwarte w poziomie parteru na parking dla pracowników. 

Układ funkcjonalny Siedziby Sądu Rejonowego odpowiada podziałowi budynku na strefy o zróżnicowanym poziomie dostępności. Funkcje ogólnodostępne, takie jak sale rozpraw, czytelnie akt i ksiąg wieczystych zaprojektowano jako dostępne z wysokiego, otwartego holu stanowiącego główną przestrzeń komunikacyjną. Funkcje biurowe i administracyjne, objęte kontrolą dostępu, zaprojektowano w powiązaniu z holem jako dostępne od strony przeznaczonej dla pracowników.

Na szczególną uwagę, zasługują rozwiązania projektowe przyjęte w ramach portyku wejściowego, zaprojektowanego jako strop typu filigran oparty na smukłych prefabrykowanych kolumnach żelbetowych oraz odwzorowanie godła państwowego w elementach żelbetowych, wewnętrznych i zewnętrznych. Wzór godła państwowego, uzyskany przy wykorzystaniu matryc szalunkowych firmy RECKLI, został w całości zaprojektowany i wykonany w oparciu o rysunki i modele dostarczone przez nasz zespół.

Naszym głównym celem projektowym było stworzenie monumentalnego obiektu, który jednoznacznie kojarzyłby się z władzą sądowniczą,  pozostając jednocześnie przyjazny użytkownikom i interesantom. Przyjęte rozwiązania miały nawiązywać do stabilności prawa, pozwalającej jednocześnie na zapewnienie pełnej przejrzystości procedur sądowych. Zgodnie z założeniami pracy konkursowej w ramach obiektu przewidziano pozostawienie wielu odkrytych elementów żelbetowych, wykonanych z betonu architektonicznego. W trakcie prac projektowych przyjęto zasadę formalnego podziału elementów z betonu architektonicznego na wewnętrzne, które zostały wylane na placu budowy oraz zewnętrzne, które zostały sprefabrykowane w zakładzie produkcyjnym. Przyjęte rozwiązanie projektowe pozwoliło na sprawną realizację głównej konstrukcji nośnej budynku jak również na zapewnienie odpowiedniej jakości elementów elewacyjnych i drogowych. Uwarunkowania dwóch przyjętych technologii realizacji umożliwiły wizualne zróżnicowanie wnętrza od zewnętrza przy jednoczesnym zachowaniu walorów pełnego powiązania materiałowego. Uzyskany spójny efekt stanowi wynik ścisłej współpracy pomiędzy zakładem dostarczającym beton towarowy oraz zakładem prefabrykacji, prowadzonej pod kontrolą kierownika budowy oraz koordynowanej wieloetapowo przez nadzór autorski i inwestorski.